Protokoll fört vid Årsmöte med BK Flottaren                                                                           1 (4)

Datum: 2023-02-23

 

Närvarande: 17 medlemmar enligt närvarolista, bilaga 1.

 

§ 1. Mötets öppnande:

Ove Vesterman hälsade alla närvarande medlemmar välkommen till årsmötet.

Ove informerade mötet om den höga elförbrukning som klubben fått de sista kvartalen och meddelade att inga elkontakter får sitta i uttagen om det inte är nödvändigt.

Det har blivit väldigt mycket isbeläggning utanför klubbhusentrén på grund av för dåligt skottad snö. De som kommer till klubben bör hjälpa till att skotta/sopa undan snön på trappstegen så vi slipper halka på isen!

Ove öppnar därefter årsmötet.


§ 2. Fastställande av röstlängd för mötet:

Mötet beslutade att vid behov gå igenom röstlängden om röstning ska ske under årsmötet.

 

§ 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst:

Ordförande meddelade att kallelse till årsmötet utsänts 2023-02-02.

Mötet godkände att kallelsen sänts inom föreskriven tid.

 

§ 4. Fastställande av dagordningen:

Mötet godkände den föreslagna dagordningen.

 

§ 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet:

Mötet valde Ove Vesterman som ordförande för mötet.            

Mötet valde Pierre Hedqvist som sekreterare för mötet.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2 (4)

§ 6. Val av protokolljusterare och rösträknare:

Mötet valde Hans Wedin till justerare och rösträknare.

Mötet valde Anders Lindahl till justerare och rösträknare.

Mötet valde Anders Lindahl till justerare och rösträknare.

 

§ 7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret:

Ordförande Ove Vesterman föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för 2022.

Kassör Kent Hörnström läste upp föregående års inkomster och utgifter. Klubben har i likvida medel 69 000 kr där 11 800 kr är bränslekonto. Underskottet för året är 61 000 kr.

Se bilaga 3.

Mötet godkände budgeten.

 

§ 8. Revisorernas berättelse:

Revisor Kurt Eriksson läste upp revisionsberättelsen.

 

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

 

§ 10. Propositioner och motioner:

Ordförande Ove Vesterman läste upp en inkommen motion från en medlem.

Motionen godkändes av mötet. Motionen följer med som bilaga 2 i protokollet samt att alla medlemmar får den hemskickad.

 

§ 11. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret:

Ordförande Ove Vesterman läste upp styrelsens förslag till nya avgifter:

Bastun har kvar 50 kr per person men med en tidsgräns på 2 timmar.

Bryggplatserna höjs från nuvarande 1 500 kr till 1 900 kr per säsong. För båtar över 40 fot höjs bryggplatser till 2 400 kr.

Säsongsplatser för husbilar/-vagnar höjs från nuvarande 2 500 kr till 2 900 kr per säsong.

Gröna hallens avgift per kvm höjs från nuvarande 40 kr till 50 kr per säsong.

Röda hallens avgift per kvm höjs från nuvarande 50 kr till 60 kr per säsong.

Upptagning av båtar med hjälp av traktor, får medlemmar utan båtplats betala 400 kr.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3 (4)

Forts. § 11. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret:

Båtägande medlem utan båtplats får betala 500 kr för förvaring innanför staketet per säsong.

Mötet godkände alla föreslagna avgifter som framlagts.

 

§ 12. Val av vice ordförande på 2 år:

Mötet valde Anders Sohlin som vice ordförande på 2 år.

 

§ 13. Val av kassör på 2 år:

Mötet valde Kent Hörnström som kassör på 2 år.

 

§ 14. Val av styrelseledamöter på 1 år och 2 år:

Sekreterare på 1 år: Pierre Hedqvist.

Styrelseledamot på 2 år: Bengt Hällström.

Styrelseledamot på 2 år: Michael Zart.

 

§ 15. Val av 2 suppleanter för 1 år:

Mötet valde Jörgen Ullberg och Bo Wallgren.

 

§ 16. Val av 1 revisor på 2 år:

Mötet valde Kurt Eriksson.

  

§ 17. Val av valberedning för 1 år varvid 1 sammankallande:

Punkten bordlades då inga förslag fanns. Styrelsen tar ansvaret.

 

§ 18. Val av övriga funktionärer:

Miljöansvarig: Mötet valde Ronny Kull.

                                                                                                                                               4 (4)

§ 19. Övriga val:

Hamnkapten: Nils Nilsson.

Anläggningsansvarig: Bengt Hällström.

Uthyrningsansvariga: Bengt Hällström och Kristina Hällström.

Ungdomsansvariga: Nils Nilsson och Pierre Hedqvist.

Utbildningsansvarig: Vakant. Styrelsen får uppdrag att hitta en funktionär.

Festkommitté: Nils Nilsson. Styrelsen får uppdrag att hitta fler funktionärer.

Båthusansvariga: Bo Wallgren, Jörgen Ullberg och Nils Nilsson.

 

§ 20. Mötets avslutning:

Ordförande Ove Vesterman tackade mötesdeltagarna för medverkan och inbjöd till gratis fika till alla.

 

Vid protokollet:                                                                                   

……………………………………………                                                                                              

Pierre Hedqvist                                                                                                      


Protokolljusterare:

Hans Wedin                                                                   Anders Lindahl

 _______________________________________________________________________________

                                            

                 Protokoll fört vid Årsmöte med BK-Flottaren 2020-02-27

                       

1. Mötets öppnande

   Ordförande Ove Vesterman öppnade årsmötet med att hälsa alla välkomna.

 

2. Fastställande av röstlängd för mötet

   Ordförande Ove Vesterman läste upp aktuell röstlängd och noterade de röstberättigade medlemmarna samt de fullmakter som gäller för mötet.

 

3. Fråga om mötet är behörigen utlyst

   Medlem Jan Carlsson protesterade då att han anser att mötet inte har utlysts på rätt sätt.

  Mötet godkände att kallelsen kommit till medlemmarna inom föreskriven tid. Vi noterar i protokollet att Jan Carlsson hotar att stämma       klubben till tingsrätten.

 

4. Fastställande av dagordningen

   Den föreslagna dagordningen godkändes av mötet.

 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

   Mötet valde Bengt Gärde som ordförande för mötet.

   Mötet valde Pierre Hedqvist som sekreterare för mötet.

 

6. Val av protokolljusterare och rösträknare

   Mötet valde Hans Wedin och Karl-Göran Bergström till protokolljusterare.

   Mötet valde Kristina Strand och Jörgen Ullberg som rösträknare för mötet.

 

7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret

   Mötesordförande Bengt Gärde läste igenom tillsammans med mötesdeltagarna alla punkter i verksamhets- och förvaltningsberättelsen.

   Mötet godkände den i sin helhet.

 

   Revisor Per Rydberg föredrog balansräkningen för både delar av 2018 samt för 2019, och att vissa justeringar har gjorts. Vattenavgiften på     ca 24 000 kr belastar 2019 års budget men gäller för tre år. Kommunens bidrag från 2018 blev överfört till 2019 liksom obetalda medlemsavgifter   2018 som justerats 2019. Trots detta blev överskottet ca 14 000 kr för 2019.

  Adjungerande kassör Christer Olofsson redovisade resultat- och balansräkningen för 2020. Klubben beräknas få ett positivt resultat.

  Mötet godkände revisorernas redovisning, bilaga 2.

  Mötet godkände kassörens redovisning, bilaga 3.

8. Revisorernas berättelse                                                                                                                                                                                 2 (4)

   Revisor Per Rydberg läste upp revisionsberättelsen och förordade ansvarsfrihet för styrelsen.

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

   Medlem Torbjörn Nylén meddelade att han inte hade förtroende för styrelsen.

  Jan Carlsson och Lars Hammar krävde votering och en sluten omröstning i ansvarsfrågan.

  Mötet beslutade att gå till sluten omröstning.

 

  Omröstningsresultat för ansvarsfrihet för styrelsen:

  För ansvarsfrihet: 25 röster JA                                                                          

  Inte ansvarsfrihet:  4 röster NEJ

  Beslut: Styrelsen har fått ansvarsfrihet genom sluten omröstning.

 

   Revisor Kurt Eriksson begärde ordet och betonade vikten av att visa respekt för varandra och driva klubben i god anda. Ingen vinner på att skapa osämja i vår lilla båtklubb. Om man inte känner sig välkommen bör man överväga att söka sig till en annan förening.

 

10. Propositioner och motioner

     Inga propositioner eller motioner har inkommit i tid.

 

11. Information om uppdaterad miljöpolicy för BK-Flottaren

    Miljöombud Pierre Hedqvist informerade årsmötet att den 28 mars har Västernorrlands Båtförbund sitt årsmöte, och har inbjudit miljöinspektör från Svenska Båtunionen som kommer att informera klubbarna om det senaste inom båtmiljö. Pierre Hedqvist kommer att medverka och uppdatera klubbens policy samt anslå den på anslagstavlan i klubbhuset efter korrigering.

 

12. Beslut om avgift för utskick till medlem utan e-postadress

    Kostnaden för alla utskick har stigit i höjden så förslag finns på en avgift för utskick till de medlemmar som inte har lämnat sin e-postadress.

   Utskick via vanlig post föreslås kosta 50 kr per utskick som faktureras.

 

    Mötet beslutade att ta ut en avgift på 50 kr för den som inte meddelat e-postadressen. Beslutet gäller från 3 veckor efter att protokollet har justerats.

 

13. Beslut om förskottsbetalning vid köplats för bryggplats

     Styrelsen har förslag på 500 kr i köavgift för båtplats vid medlemsbryggorna, som i sin tur dras av vid tillträde av båtplatsen. Hoppar man av köplatsen betalas inte pengarna tillbaka.

   Mötet beslutade att köplats på 500 kr betalas, som avräknas från inträdesavgiften när bryggplats har tilldelats. Vid avhopp av köplatsen återbetalas inte köavgiften.

 

14. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för 2020

    Mötet beslutade att den gällande verksamhetsplanen fortskrider under 2020.

 

    Forts. 14. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för 2020  

 

    Mötet lade fram nya avgiftsförslag på följande punkter för 2020:

 

    Ställplats för medlem per dygn 80 kr + 20 kr el, totalt 100 kr per dygn.

 

   Ställplats för besökare per dygn 200 kr + 20 kr el, totalt 220 kr per dygn.

 

  Säsongsplats för husbil/vagn för medlemmar 2 500 kr + 20 kr el per dygn.

 

  Gästhamnsavgift för gäster per dygn 100 kr + 20 kr el, totalt 120 kr per dygn.

 

   Långskeppsplats för gäster vid gästkaj 300 kr + 20 kr el per dygn.

 

   Båtplats för medlemmar vid medlemsbryggor med båt över 40 fot; 2 000 kr per säsong +  20 kr el per dygn.

 

  Bastuavgift 50 kr per tillfälle. Gäller gäster och medlemmar. Ved ingår.

 

   Övriga avgifter (båthus, hyra lokaler) kvarstår som tidigare.

 

   Mötet godkände alla avgifter som börjar gälla när årsmötesprotokollet är justerat.

 

 15. Val av ordförande på två år

      Mötet valde nominerade Ove Vesterman till ordförande på 2 år.

 

 16. Val av kassör på 1 år

      Mötet valde nominerade adjungerande kassör Christer Olofsson till kassör på 1 år.

 

17. Val av styrelseledamöter på 1 och 2 år

     Mötet valde nominerade Bo Wallgren till styrelseledamot på 1 år.

    Mötet valde nominerade Pierre Hedqvist till styrelseledamot på 2 år.

    Mötet valde nominerade Rikard Strand till styrelseledamot på 2 år.

 

18. Val av två styrelsesuppleanter för 1 år

      Mötet valde nominerade Jörgen Ullberg och Kristina Strand som styrelsesuppleanter

      på 1 år.

 

19. Val av revisorer för 1 och 2 år

     Mötet valde nominerade Per Rydberg som revisor på 2 år, samt sammankallande.

     Mötet valde nominerade Kurt Eriksson som revisor på 1 år.

 

20. Val av valberedning för 1 år varvid 1 sammankallande                                                              

     Mötet valde nominerade Nils Nilsson som sammankallande valberedare, samt Göte Gundersson på 1 år.

 

21. Val av övriga funktionärer

      Mötet valde följande funktionärer:

 

     Miljöombud Pierre Hedqvist

 

      Hamnfogde Börje Vestberg

 

      Anläggningsansvariga Pierre Hedqvist och Börje Vestberg

 

      Båthusansvariga Jörgen Ullberg, Bo Wallgren och Nils Nilsson

 

       Uthyrningsansvarig  Pierre Hedqvist

 

       Ungdomsansvarig  Nils Nilsson

 

       Utbildningsansvarig  Karl-Göran Bergström

 

      Festkommitté  Nils Nilsson och Kristina Strand

 

22. Övriga val

      Inga övriga val fanns att behandla.

     Årsmötet fick en övrig fråga från en medlem om det är möjligt att få göra en trall för ingången till husbilen vid tilldelad ställplats, och det var inga hinder för att göra det.

 

23. Mötets avslutning

     Mötesordförande Bengt Gärde tackade för förtroendet han fått av medlemmarna samt överlämnade ordförandeskapet till klubbens ordförande Ove Vesterman.

   Ove Vesterman avslutade mötet med att läsa upp en vision om hur klubben ska kunna utvecklas, samt tackade för förnyat förtroende. Medlemmarna avslutade mötet med en applåd.

 

 

Vid protokollet                                                                                                                                                                                              

Mötesordförande

 

                                                                                                                                                                                                                         

…………………………………….                                                                          …………………………………...

Pierre Hedqvist                                                                                                   Bengt Gärde                                                                                                                                                                                                                    

 

Protokolljusterare

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

…………………………………….                                                                          ……………………………………

Hans Wedin                                                                                                         Karl-Göran Bergström                                                                                                                                                                                                     

________________________________________________________________________________________

Information:

Årsmötesprotokoll för 2021 och 2022 finns att läsa på båtklubben för medlemmar som är intresserade av besluten.