Ansökan och antagning

”Ansökan om medlemskap ska ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem. Efter att styrelsen beslutat om antagning erläggs avgiften. Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål.” Så står det i våra stadgar.

I dagsläget (2020) är kostnaden 300 kronor. (Bankgiro: 230-6488)

Om klubbens ändamål kan Du läsa på vår förstasida, vilket innebär att Du ska verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap. Är Du båtägare ser vi till att Du får utbildning i nautisk kompetens. Är Du dessutom ung, vill vi att Du deltar i ungdomsverksamhet i klubbens regi och verkar för god sjösäkerhet. Vi vill att Du är medveten om de miljökrav som finns via vår miljöpolicy, att Du deltar aktivt i vårt klubbarbete med ett gott kamratskap och att Du respekterar de ordningsregler som finns för ett gott sjömanskap. Är Du dessutom villig att ha uppdrag inom föreningen, kanske styrelse eller grupperingar inom klubben, är det en merit.

Du som medlem får nyttja klubbens anläggningar och utrustning. Medlemskapet berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerad hamn eller uppläggningsanläggning. Hamnfogden arbetar med turlista för brygg-plats vid medlemsbryggorna, där Du som båtägare kan anteckna Dig på väntelista. Behöver Du förvara Din båt inomhus vintertid finns ansvariga som fördelar platser i klubbens båthus, där Du kan anteckna Dig på väntelista.

Vi vill träffa Dig på båtklubben där du får en inträdesansökan som Du fyller i. Den kan då behandlas av styrelsen på följande styrelsemöte. Även övrig information lämnas.

När Du antagits som medlem får Du meddelande om det, och Du har en rad skyldigheter enligt  § 2.4 i stadgarna. Blir Du inte antagen, får Du meddelande om det brevledes.

Ditt utträde ur båtklubben gör Du skriftligt till styrelsen. Betald medlemsavgift betalas inte tillbaka.

Hamnavgift per år:

Varje år betalas en hamnavgift för bryggplatsen på 1 500 kronor (2020), för underhåll och reparation av bryggorna. I den avgiften ingår uppläggningsplats för din båt innanför staketet vintertid.

Styrelsen